Academic staff


Research Staff

>Open Plan Room 562

Dr Fadi el Haddad
Dr Mashy Green
Dr Luke Muscutt
Dr Quentin Rendu
Dr Michal Szydlowski
Dr Prathiban Sureshkumar
Dr Xing Wang
Dr Jie Yuan
Dr Ye Yuan
Dr Fanzhou Zhao


Research Students

Jiří Blahoš
Alfredo Fantetti
Filipe Fontanela
Jonah Harris
Alex Haslam
Xiao He
Daniel Heller
Harry Hill
Vinko Jezerčič
Ms Eve Lian
Matias Lasen
Yaozhi Lu
Tom Mace
Sam Mitchell
Jose Moreno
Marco Rauseo
Yekai Sun
Venkatesh Suriyanarayanan
Ali Tatar
Mertol Tüfekci
Giuliano Tuzzi
Ms Alessandra Vizzaccaro
Zhishang Xu
Wenqiang Zhang


Support Staff

Mr Peter Higgs -  Administrator
Room 555, Tel 020 7594 7078