Imperial College Academics


AcademicPosition
Professor Jianguo Lin  Director
Professor John Dear Executive Co-Director
Dr Bamber Blackman Co-Director
Dr Catrin Davies Co-Director
Professor Kamran Nikbin Co-Director
Professor Tony Kinloch  
Professor Ricardo Martinez-Botas  
Dr Liliang Wang  
Dr Jun Jiang  
Dr Zhusheng Shi  
Dr Xiaoyu Xi  
Professor Peter Childs  
Dr Nan Li  
Summary of the table's contents

 

PhD Research Students

 • Mr Lei Zhu
 • Mr Zinong Tan
 • Mr Christopher Hopper
 • Mr Shuai Jiang
 • Mr Wenbin Zhou
 • Mr Jiangjing Xi
 • Mr Yuzhe Ding
 • Mr Shiming Liu
 • Ms Zoe Hall
 • Mr Paul Sandmann
 • Mr Chang Li

Graduated PhDs

Research Staff

Former Research Staff