Imperial College Academics


AcademicPosition
Professor Bamber Blackman Director
Professor John Dear Executive Co-Director
Professor Jianguo Lin  Co-Director
Dr Catrin Davies Co-Director
Professor Kamran Nikbin Co-Director
Professor Tony Kinloch  
Professor Ricardo Martinez-Botas  
Dr Liliang Wang  
Dr Jun Jiang  
Dr Zhusheng Shi  
Dr Xiaoyu Xi  
Professor Peter Childs  
Dr Nan Li  
Summary of the table's contents

 

PhD Research Students

  • Mr Zinong Tan
  • Mr Christopher Hopper
  • Mr Shuai Jiang
  • Mr Jiangjing Xi
  • Mr Yuzhe Ding
  • Mr Shiming Liu
  • Ms Zoe Hall
  • Mr Paul Sandmann
  • Mr Chang Li

Graduated PhDs

Former Research Staff