CRRC Sifang - Imperial workshop in London (28th August - 1st September 2017)

August 2017

CRRC Sifang: Prof. Lichun Meng, Dr. Xiaoguang Sun, Mr. Lei Liu

Imperial College: Prof. Jianguo Lin, Dr. Liliang Wang, Dr. Zhusheng Shi, Dr. Jun Jiang, Dr. Xiaoyu Xi, Dr. Omer Elfakir

CRRC Sifang - Imperial workshop in London (8th November 2016)

November 2016-3

CRRC Sifang: Prof. Zhongmin Zhang, Prof. Xifeng Fang, Prof. Tiehao Zhang, Mr. Haishi Ning, Mr. Qingxiang Zhou, Mr. Xulong Dai, Mr. Tiepeng Lu 

Imperial College: Prof. Peter Cawley, Dr. Zhusheng Shi, Dr. Jun Jiang, Dr. Xiaoyu Xi

CRRC Sifang - Imperial workshop in Qingdao (3rd November 2016)

November 2016-1

CRRC Sifang: Prof. Jianying Liang, Prof. Xiaojun Deng, Mr. Chongcheng Zhong, Mr. Kelei Li, Mr. Jiajie He

Imperial College: Prof. Jianguo Lin, Prof. Roderick Smith, Dr. Liliang Wang, Dr. Zhusheng Shi, Dr. Jun Jiang

CRRC Sifang - Imperial workshop in London (7th July 2016)

Jul 2016-1

CRRC Sifang: Prof. Xiaojun Deng, Mr. Chongcheng Zhong, Mr. Kelei Li, Mr. Jiajie He

Imperial College: Prof. Jeff Magee, Prof. Jianguo Lin, Prof. Roderick Smith, Dr. Liliang Wang, Dr. Zhusheng Shi, Dr. Jun Jiang, Dr. Xiaoyu Xi

CRRC Sifang project meeting at Imperial (13th May 2016)

SF 13052016 1

May2016-2

CRRC Sifang: Prof. Lichun Meng, Dr. Xiaoguang Sun, Mr. Keming Shang, Ms. Yanli Hao, Mr. Qinshu Tu

Imperial College: Prof. Jianguo Lin, Dr. Jun Jiang, Dr. Zhusheng Shi, Dr. Xiaoyu Xi, Dr. Omer Elfakir, Mr. Yong Li, Ms. Qi Rong

SF 13052016 2Dr. Wang demonstrated the research activities within the CRRC Sifang – Imperial Centre to Prof. Meng, Dr. Sun, Ms. Hao, Mr. Shang and Mr. Tu from CRRC Sifang

President Xi Jinping at Imperial (21st October 2015)

President Xi Jinping

Mr. Jun Wang, Vice President of CRRC, visiting Imperial (12th May 2015)

Jun Wang