Prof Ji-Seon Kim with Katie Stewart and Chiara Labanti in Guangzhou for the joint ICL-SCUT workshop in Guangzhou