Academic Staff

Ixandra Achitouv

Ixandra Achitouv photo

Ixandra Achitouv
RA

Dr Ofelia Bonesini

Blank profile picture

Dr Ofelia Bonesini
Research Assistant in Mathematics

Dr Ioannis Gasteratos

Blank profile picture

Dr Ioannis Gasteratos
Postdoc

Dr Wolfgang Stockinger

Blank profile picture

Dr Wolfgang Stockinger
Chapman Fellow

Visiting Staff

Emeritus