Previous Group Photos

MSc201920th September, 2019. From left to right: Rui, Anqi, Zhiyu, Jiaqi, Wenjie, Shuxian, Andres, Yueyang, Qilei. Missing: Dezhi, Zheng, Haodong, and Tomas. 

2018July, 2018. 

Group photo 2017July 2017. From left to right: Tony, Barbara, Anqi, Rongtan, Dewang, Haoran, Hassan, Zifeng, and Qilei

Group photo 2016

September 2016. From left to right: Xiaoqi, Qiao, Nan, and Qilei