Academic Staff

CISBIO Mass Spectrometry Core Facility Contact

Research Associates

Research Assistants

  • Dinah Rahman 

PhD Students

  • Gang Wu
  • Nan Jia
  • Grigorij Sutov
  • Qiushi Chen
  • Laura Bouche
  • Tiandi Yang