Rashi Shah

About Rashi Shah

MSc Strategic Marketing
Rashi Shah is studying MSc Strategic Marketing at Imperial